Skip to main content
Please wait...

ODLUKA o pokretanju direktnog postupka javne nabavke

Revizija i analiza Elaborata o potrebnim mjerama i radovima na omogućavanju privremenog puštanja u funkciju postojećih objekata i opreme na postrojenju za tretman procjednih voda deponije na lokalitetu Smiljevići u Sarajevu

Vrsta
Obavještenja
Datum
Prilog