Skip to main content
Please wait...
  Kontakt
  Sektor zaštite okoliša
  Pomoćnik ministra
  Adnan Medić
  Telefon
  +387 (0) 33 562-180
  Fax
  +387 (0) 33 562-177
  Odjeljenje za planiranje i realizaciju poslova upravljanja otpadom
  Šef odjeljenja
  Selma Sokočević
  Telefon
  +387 (0) 33 562-149
  Odjeljenje zaštite okoliša
  Šef odjeljenja
  Zlata Grabovac - Prašović
  Telefon
  +387 (0) 33 562-278

  (Djelokrug Sektora zaštite okoliša)

  1. Sektor zaštite okoliša vrši poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uslova za održivi razvoj, zaštitu tla, vode, zraka, biljnog i životinjskog svijeta i upravljanje otpadom; izradu prednacrta, nacrta, prijedloga i nomotehničku obradu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na zaštitu okoliša u Kantonu Sarajevu; učestvuje u unapređenju zakonskog okvira u skladu sa zakonodavstvom viših nivoa vlasti i EU; poslove prvostepenog upravnog rješavanja u postupku izdavanja okolinskih dozvola i dozvola za upravljanje otpadom; dozvola za dozvoljene zahvate i radnje u zaštićenim kategorijama; izradu strateških planova Kantona u oblasti okoliša i učestvuje u pripremi planova od značaja za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu; praćenje i predlaganje mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša; vođenje informacionog sistema zaštite okoliša; ocjenjivanje uslova za rad pravnih i fizičkih lica iz oblasti zaštite okoliša; ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u zaštiti okoliša; predlaganje finansiranja projekata od posebnog značaja za stanje okoliša i zaštitu područja prirodnog nasljeđa i nadzor nad realizacijom tih projekata; pruža podršku obrazovanju i unapređenju ekološke svijesti građana i podršku nevladinim ekološkim organizacijama; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.
  2. Poslovi iz stava (1) ovog člana vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica, i to:
  1. Odjeljenje za planiranje i realizaciju poslova upravljanja otpadom obavlja poslove koji su vezani za razvoj Regionalnog centra upravljanja otpadom (RCUO Smiljevići), proširenje kapaciteta RCUO Smiljevići, kreiranje i predlaganje najnovijih tehnologija odlaganja komunalnog, građevinskog, medicinskog otpada, otpada životinjskog porijekla i drugih vrsta otpada koji se razviju tehnološkim napretkom, izdvajanje sirovina iz otpada raznih vrsta, postupanje sa otpadom koji se ne može iskoristiti u daljoj preradi, realizaciji projekata izgradnje spalionice ili drugog oblika postupanja sa otpadom koji se ne može koristiti kao sekundarna i/ili tercijarna sirovina, izdavanje okolinskih dozvola za objekte koji skladište materije otpada i sekundarnih sirovina, uspostavlja registar subjekata koji se bave tretiranjem otpada i sekundarnih sirovina, sa odgovarajućim subjektima Kantona Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo uspostavlja GIS sistem lokacija gdje se tretira otpad i sekundarne sirovina, vrši nadzor nad realizacijom projekata tretiranja otpada; pruža podršku obrazovanju i unapređenju ekološke svijesti građana i podršku nevladinim ekološkim organizacijama; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Odjeljenja; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Odjeljenja; vrši izradu Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo, vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Odjeljenja i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Odjeljenja, učestvuje u izradi planova, programa i izvještaja o radu Sektora, izradu prednacrta, nacrta, prijedloga i nomotehničku obradu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na tretiranje otpada; kao i druge poslove koji se pokažu kao poslovi iz djelokruga rada Sektora i odjeljenja. Odjeljenje sarađuje sa nadležnim organima i institucijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine u vezi upravljanja radioaktivnim otpadom.
  2. Odjeljenje zaštite okoliša obavlja poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uslova za održivi razvoj tla, vode, zraka, biljnog i životinjskog svijeta; izradu prednacrta, nacrta, prijedloga i nomotehničku obradu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na zaštitu okoliša u Kantonu Sarajevu; izradu strateških planova Kantona u oblasti okoliša i učestvuje u pripremi planova od značaja za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu; praćenje i predlaganje mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša; vođenje registra zagađivača (monitoring); vođenje informacionog sistema zaštite okoliša; ocjenjivanje uslova za rad pravnih i fizičkih lica iz oblasti zaštite okoliša; ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u zaštiti okoliša; izdavanje okolinskih dozvola i dozvola za dozvoljene zahvate i radnje u zaštićenim kategorijama iz nadležnosti Kantona Sarajevo, predlaganje, implementiranje te finansiranje projekata od posebnog značaja za stanje okoliša i zaštitu područja prirodnog nasljeđa i nadzor nad realizacijom tih projekata; pruža podršku obrazovanju i unapređenju ekološke svijesti građana i podršku nevladinim ekološkim organizacijama; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Odjeljenja; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Odjeljenja; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Odjeljenja i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Odjeljenja.
  Naziv sektora
  Sektor zaštite okoliša