Skip to main content
Please wait...

O ministarstvu

MINISTARSTVO
Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo
Telefon
+387 (0) 33 562-086
Fax
+387 (0) 33 562-177
ID broj: 4202841370003
MINISTAR
Enver Hadžiahmetović
Telefon
+387 (0) 33 562-086
Fax
+387 (0) 33 562-177
mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba
SEKRETAR MINISTARSTVA
Asim Ajanović
Fax
+387 (0) 33 562-177
sekretar@mkipgo.ks.gov.ba

Ministarstvo vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom,zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti komunalnih djelatnosti,komunalne privrede i infrastrukture,te oblasti prostornog uređenja,građenja,zaštite okoliša,utvrđivanja stambene politike,uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata.

Organizacija

(Unutrašnja organizacija)
(1) Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica:
a) Sektor prostornog uređenja;
b) Sektor zaštite okoliša;
c) Centar za upravljanje kvalitetom zraka;
d) Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove;
e) Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti;
f) Sektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture;
g) Sektor za ekonomsko-finansijske poslove i razvojne projekte;


(2) U okviru Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i razvojne projekte obrazovana su, kao unutrašnje organizacione jedinice, dva odjeljenja:
Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove i
Odjeljenje za razvojne projekte, EU integracije i nadzor nad poslovima zajedničke komunalne potrošnje.
Druge osnovne organizacione jedinice Ministarstva su obrazovane bez unutrašnjih organizacionih jedinica.

(3) U sastavu Ministarstva su organizovane Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i
Uprava za stambena pitanja

(4) Izvan organizacionih jedinica, obavljaju se poslovi sekretara Ministarstva, stručnog savjetnika za poslove finansijskog nadzora i interne kontrole, stručnog savjetnika za normativnopravne poslove i praćenje rada organa kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, višeg referenta tehničkog sekretara, višeg referenta za informatiku, višeg referenta za administrativno-tehhičke poslove i VKV radnika - vozača.

Prethodni ministri

 

 • Faruk Kapidžić
  Period trajanja mandata: 03.03.2020 do 05.01.2021
  Stranka: SDA
 • Damir Filipović
  Period trajanja mandata: 26.12.2018 do 29.01.2020
  Stranka: SDP

 • Čedomir Lukić
  Period trajanja mandata: 04.04.2018 do 26.12.2018
  Stranka: SDA

 • Čedomir Lukić
  Period trajanja mandata: 23.03.2015 do 04.04.2018
  Stranka: SDA

 • Zlatko Petrović
  Period trajanja mandata: 21.11.2012 do 23.03.2015
  Stranka: SDU

 • Zlatko Petrović
  Period trajanja mandata: 19.06.2012 do 21.11.2012
  Stranka: SBB

 • Abid Jusić
  Period trajanja mandata: 13.01.2011 do 04.06.2012
  Stranka: SDA

 • Abid Jusić
  Period trajanja mandata:15.02.2007 do 13.01.2011
  Stranka: SDA

 • Zlatko Petrović
  Period trajanja mandata: 06.02.2003 do 15.02.2007
  Stranka: SBiH

 • Zlatko Petrović
  Period trajanja mandata: 08.02.2001 do 06.02.2003
  Stranka: SBiH

 • Vlatko Dugandžić
  Period trajanja mandata: 19.12.1998 do 15.02.2001
  Stranka: HDZ

 • Munib Buljina
  Period trajanja mandata: 21.11.1996 do 19.12.1998
  Stranka: SDA

Sektori lokacija