Skip to main content
Please wait...
  Kontakt
  Sektor za komunalne djelatnosti, infrastrukturu i pravne poslove
  Pomoćnik ministra
  Muhamed Bekto
  Telefon
  +387 (0) 33 562-146
  Fax
  +387 (0) 33 562-177
  Odjeljenje za komunalne djelatnosti i infrastrukturu
  Šef odjeljenja
  Dževad Čeljo
  Telefon
  +387 (0) 33 562-263
  Odjeljenje za pravne poslove iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture
  Šef odjeljenja
  Nermina Šehović
  Telefon
  +387 (0) 33 562-284
  Odjeljenje za upravljanje javnom rasvjetom Kantona Sarajevo
  Šef odjeljenja
  Jasna Mujagić
  Telefon
  +387 (0) 33 562-143

  (Djelokrug Sektora za komunalne djelatnosti, infrastrukturu i pravne poslove)

  1. Sektor za komunalnu djelatnost, infrastrukturu i pravne poslove vrši poslove koji se odnose na izradu nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; učestvuje u poslovima koji se odnose na pripremanje i predlaganje zakonskih, podzakonskih i drugih akata koji regulišu oblast komunalnih djelatnosti i infrastrukture; poslove koji se odnose na upravni postupak i upravno rješavanje na osnovu Zakona o komunalnoj djelatnosti i Zakona o komunalnoj čistoći; Zakonom o koncesijama Kantona Sarajevo; vrši nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na komunalnu oblast, te daje mišljenja i sugestije za stručno regulisanje ove oblasti; vrši nadzor nad radom javnih komunalnih preduzeća koje obavljaju komunalne djelatnosti; učestvuje u realizaciji infrastrukturnih projekata na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih objekata i komunalne infrastrukture; obezbjeđuje uslove za rad i razvoj javnih komunalnih preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti čiji je osnivač Kanton Sarajevo ili ima učešće u kapitalu privrednog društva; prati nivo standarda i kvalitet obavljanja komunalnih usluga; učestvuje u pripremi, predlaganju i provođenju mjera za unapređenje pitanja iz ove oblasti sa tehničkog i pravnog aspekta; uspostavlja i održava jedinstvenu centralnu bazu podataka (GIS sistem) od značaja za komunalnu infrastrukturu Kantona Sarajevo; sačinjava prijedlog procedura i kriterija za odabir projekata koji se finansiraju iz Budžeta, učestvuje u strateškom planiranju te monitoringu, evaluaciji i izvještavanju o realizaciji strateških dokumenata i akcionih planova iz nadležnosti Sektora; učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti i vrši nadzor nad njihovom realizacijom; učestvuje u pripremi materijala i koordinaciji članova u komisijama, potkomisijama i grupama za Evropske integracije; priprema analize i daje mišljenja o izvršenju programa i planova, analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.
  2. Poslovi iz stava (1) ovog člana vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica, i to:
  1. Odjeljenje za komunalne djelatnosti i infrastrukturu vrši nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na komunalnu oblast; te daje mišljenja i sugestije za stručno regulisanje ove oblasti; vrši nadzor nad radom preduzeća koje obavljaju komunalne djelatnosti; učestvuje u realizaciji infrastrukturnih projekata na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih objekata i komunalne infrastrukture; obezbjeđuje uslove za rad i razvoj javnih preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti čiji je osnivač Kanton Sarajevo ili imaju učešće u kapitalu privrednog društva; prati nivo standarda i kvalitet obavljanja komunalnih usluga; učestvuje u pripremi, predlaganju i provođenju mjera za unapređenje pitanja iz ove oblasti sa tehničkog i pravnog aspekta; uspostavlja i održava jedinstvene centralne baze podataka (GIS sistema) od značaja za komunalnu infrastrukturu Kantona Sarajevo; sačinjava prijedlog procedura i kriterija za odabir projekata koji se finansiraju iz Budžeta; učestvuje u strateškom planiranju te monitoring, evaluaciji i izvještavanju o realizaciji strateških dokumenata i akcionih planova iz nadležnosti odjeljenja; učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti i vrši nadzor nad njihovom realizacijom; učestvuje u pripremi materijala i koordinaciji članova u komisijama, potkomisijama i grupama za Evropske integracije; priprema analize i daje mišljenje o izvršenju programa i planova, i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Odjeljenja; vrši izradu mjesečnog i godišnji izvještaj o radu Odjeljenja i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Odjeljenja.
    
  2. Odjeljenje za pravne poslove iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture i to: obavlja poslove koji se odnose na upravni postupak i upravno rješavanje na osnovu Zakona o komunalnoj djelatnosti i Zakona o komunalnoj čistoći; učestvuje u poslovima koji se odnose na pripremanju, predlaganju i provođenju zakona, podzakonskih i drugih akata koji regulišu oblast komunalnih djelatnosti i infrastrukture; izdaje uvjerenja na osnovu dokaza koje moraju ispunjavati davaoci komunalnih usluga; izdaje Rješenje o visini komunalne naknade i vodi registar i vodi ažuriranje baze podataka o obveznicima komunalne naknade; učestvuje u pripremi, predlaganju i provođenju mjera za unapređenje pitanja iz ove oblasti sa pravnog aspekta; predlaže Vrijednost boda komunalne naknade koju utvrđuje Vlada Kantona na osnovu programa finansiranja komunalnih djelatnosti; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programa i programskih aktivnosti Odjeljenja; učestvuje u izradi program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te program nabavke stalnih sredstava davaoca komunalnih usluga. vrši stručno – operativnu kontrolu nad obavljanjem poslova zajedničke komunalne potrošnje i to (odvođenje atmosferskih voda, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, održavanje grobalja, održavanje javne rasvjete i dr.); kontroliše fakture ispostavljene od strane davaoca komunalne usluge; prati i analizira izvršavanje faza rada predviđenih programom rada davaoca komunalne usluge; daje prijedloge, sugestije i tehnička rješenja za unapređenje obima i kvaliteta usluga iz ove oblasti, prateći primjenu normativa u ovoj oblasti; rješavanje jednostavnih upravnih stvari u upravnom postupku; ostvaruje neposrednu saradnju sa subjektima društvenog nadzora u oblasti u kojoj vrši nadzor u cilju unapređenja kontrole izvršenja ovih poslova; učestvuje u izradi programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Odjeljenja i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Odjeljenja, predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programa programskih aktivnosti Odjeljenja;
    
  3. Odjeljenje za upravljanje javnom rasvjetom Kantona Sarajevo, obavlja poslove koji se odnose na upravni postupak i upravno rješavanje na osnovu Uredbe o održavanju javne rasvjete Kantona Sarajevo i Pravilnika o tehničkim uvjetima sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo; prati i izvršava zakone, druge propise i opće akte iz oblasti komunalnih djelatnosti u segmentu javne rasvjete; priprema i izrađuje propise kojim se definišu tehničke karakteristike sistema javne rasvjete i prati nivo standarda i kvaliteta rasvijetljenosti; daje informacije i podatke neophodne pri izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti u dijelu koji se odnosi na sistem javne rasvjete sa stručnog aspekta; vrši pregled projektno-tehničke dokumentacije u postupku izdavanja saglasnosti u procesu izgradnje,rekonstrukcije i sanacije sistema javne rasvjete uz korištenje GIS sistema; provodi postupak radi izdavanja odobrenja za prijem i priključenje u sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo; daje stručno mišljenje i provodi postupak za privremeno ili trajno izmještanje elemenata sistema javne rasvjete uz korištenje GIS sistema; priprema tendersku dokumentacije kod nabave električne energije za potrebe sistema javne rasvjete; učestvuje u izradi ugovora sa distributerom električne energije; prati potrošnju električne energije na sistemu javne rasvjete i obavlja svu saradnju sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; priprema smjernice za razvoj i unapređenje sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo; učestvuje u pripremama prijedloga projekata tehničkog unapređenja infrastrukture sistema javne rasvjete uz korištenje vlastitih prihoda sa sistema javne rasvjete; učestvuje u realizaciji programa i projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije provodi postupak radi izdavanja odobrenja kablovskim operaterima za postavljanje instalacija na stubovima javne rasvjete uz korištenje GIS sistema; provodi postupak odobrenja za postavljanje nadzornih kamera, turističkih oznaka i putokaza za pravna lica i provodi postupak odobrenja za instaliranje dekorativne rasvjete; ostvaruje pismenu i usmenu komunikaciju sa pravnim licima koji koriste stubove javne rasvjete; učestvuje u izradi elaborata, studija, programa, projekata za strateško planiranje i realizaciju projekata i priprema analitičke podloge za izradu strateških dokumenata, planiranje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih razvojnih politika u ovoj oblasti; učestvuje u vršenju nadzora nad primjenom kantonalnih propisa iz komunalne djelatnosti u dijelu koji se odnosi na funkcionisanje sistema javne rasvjete; vrši logičku kontrolu potrošnje električne energije; priprema odgovore na pitanja i inicijative poslanika u Skupštini Kantona koja se odnose na funkcionisanje sistema javne rasvjete; predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programa programskih aktivnosti Odjeljenja; priprema tehničke specifikacije održavanja sistema javne rasvjete u pripremi tenderske dokumentacije za javnu nabavku izvršioca održavanja sistema javne rasvjete; priprema dokumentaciju neophodnu za zaključivanje ugovora o održavanju; provodi postupak šteta na javnoj rasvjeti prouzrokovanih saobraćajnim nezgodama nadzor nad cjelokupnim postupkom redovnog održavanja sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo; predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programa programskih aktivnosti Odjeljenja.
  Naziv sektora
  Sektor za komunalne djelatnosti, infrastrukturu i pravne poslove