Skip to main content
Please wait...
30.04.2024 Objava javnog oglasa i poništenje prethodnog javnog oglasa za imenovanje na poziciju direktora Kantonalnog stambenog fonda
16.01.2024 OBAVJEŠTENJE kandidatima sa Konačne liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
09.01.2024 OBAVJEŠTENJE kandidatima sa Konačne liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
09.01.2024 OBAVJEŠTENJE kandidatima sa Konačne liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
29.12.2023 Nacrt rang liste za sufinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo"
28.12.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
27.12.2023 Konačna lista reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
27.12.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
18.12.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
18.12.2023 Naredba o proglašenju epizode Upozorenje
12.12.2023 Nacrt liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
15.11.2023 Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša
08.09.2023 Konačna Rang lista kandidata za sufinansiranje troškova izgradnje novih priključaka na distributivnu gasnu mrežu Sarajevogas-a
06.09.2023 Odluka o poništenju postupka javne nabavke
03.08.2023 ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za finansiranje/sufinanisranje projekta neprofitnih organizacija iz oblasti zaštite okoliša sredstvima Budžeta KS za 2023. godinu od 31.07.2023.
27.07.2023 Nacrt rang liste kandidata za sufinansiranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu
03.07.2023 Nacrt rang liste za sufinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo"
05.05.2023 Odluka o usvajanju Plana nabavki Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za 2023. godinu
20.03.2023 Konačna lista lica koja ispunjavaju uslove definisane Javnim pozivom za podnošenje prijava za učešće u radu komisije za vršenje tehničkih pregleda građevina i zahvata iz nadležnosti Kantona Sarajevo
22.02.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača