Skip to main content
Please wait...
  Kontakt
  Sektor prostornog uređenja
  Pomoćnik ministra
  Abdulah Krivošija
  Telefon
  +387(0)33 562-145
  Fax
  +387 (0) 33 562-177
  Odjeljenje za pravne poslove
  Šef odjeljenja
  Edina Ajdinović
  Telefon
  +387(0)33 562-148
  Odjeljenje za prostorno uređenje
  Šef odjeljenja

  (Djelokrug Sektora prostornog uređenja)

  1. Sektor prostornog uređenja vrši poslove: izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; pripremanja zakonskih, podzakonskih i drugih akata kojima se reguliše oblast prostornog uređenja i oblast privremenog korištenja javnih površina kao i nadležnosti i organi za vođenje postupaka; nadzora nad provođenjem Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona; praćenja i drugih propisa koji se primjenjuju u oblasti prostornog uređenja; upravnog rješavanja - poslovi koji se odnose na upravni postupak i rješavanje u prvom i drugom stepenu, rješavanja po vanrednim pravnim sredstvima, rješavanja po odlukama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, postupanja po tužbama i presudama povodom pokrenutih upravnih sporova kod Kantonalnog suda u Sarajevu; vrši korespondenciju sa sudovima; vodi aktivnosti, u ime nosioca pripreme razvojnih planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona Sarajevo, i stara se o provođenju zakonske procedure za njihovo donošenje; priprema materijale za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo iz okvira svoje nadležnosti; prikuplja podatke od nadležnih općinskih službi koje vode jedinstvenu evidenciju prostornih podataka i informacija (GIS) i iste uz izvještaj Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dostavlja Federalnom ministarstvu prostornog uređenja; daje mišljenja po zahtjevu Federalnog ministarstva prostornog uređenja u postupcima odobravanja građenja iz nadležnosti Federacije BiH; priprema mišljenja, pojašnjenja i informacije po zahtjevima općina i drugih organa, institucija ili građana, pravnih i fizičkih lica; izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje o radu Sektora i godišnji izvještaj o upravnom rješavanju Sektora.
  2. Poslovi iz stava (1) ovog člana koji se vrše u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to:
  1. Odjeljenje za pravne poslove obavlja poslove: pripremanja zakonskih, podzakonskih i drugih akata kojima se reguliše oblast prostornog uređenja i oblast privremenog korištenja javnih površina kao i nadležnosti i organi za vođenje postupaka; nadzor nad provođenjem Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, prati i druge propise koji se primjenjuju u oblasti prostornog uređenja; upravno rješavanje - poslovi koji se odnose na upravni postupak i rješavanje u prvom i drugom stepenu, rješavanje po vanrednim pravnim sredstvima, rješavanje po odlukama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, postupa po tužbama i presudama povodom pokrenutih upravnih sporova kod Kantonalnog suda u Sarajevu; korespondencija sa sudovima; postupa po zahtjevu Federalnog ministarstva prostornog uređenja u postupcima odobravanja građenja iz nadležnosti Federacije BiH učestvuje u aktivnostima pripreme razvojnih planskih dokumenata; priprema mišljenja, pojašnjenja i informacije po zahtjevima općina i drugih organa, institucija ili građana, pravnih i fizičkih lica priprema godišnji izvještaj o upravnom rješavanju.
    
  2. Odjeljenje za prostorno uređenje obavlja poslove koji se odnose na obradu predmeta u prvostepenom i drugostepenom upravnom rješavanju, sačinjavaju stručne nalaze i izvještaje; učestvuje u aktivnostima koje se vode radi pripremanja i donošenja razvojnih planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona Sarajevo; učestvuje u pripremi materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo iz okvira nadležnosti Sektora; učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti prostornog uređenja; prikupljaju podatke od nadležnih općinskih službi koje vode jedinstvenu evidenciju prostornih podataka i informacija (GIS) i iste uz izvještaj Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dostavljaju Federalnom ministarstvu prostornog uređenja; prati donošenje planskih dokumenata na nivou Kantona; vrši druge stručne poslove koji se odnose na nadležnost Sektora; izrađuje analize, informacije i mišljenja iz oblasti prostornog uređenja; učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Ministarstva.
  Naziv sektora
  Sektor prostornog uređenja