Skip to main content
Please wait...

UNUTRAŠNJA UPRAVA ZA STAMBENA PITANJA

Fax
+387 (0) 33 562-177
  1. Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.

  2. Uprava za stambena pitanja vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada Uprave; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Uprave; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Uprave i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Uprave.

     (3) Uprava za stambena pitanja je organizovana bez osnovnih organizacionih jedinica.

Naziv sektora
Unutrašnja uprava za stambena pitanja