Skip to main content
Please wait...
15.11.2023 Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša
23.10.2023 Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
11.10.2023 Ponovljeni javni poziv za dostavu zahtjeva i dokumentacije za korištenje stubova javne rasvjete za postavljanje putokaza za pravna lica
21.09.2023 Ponovni Javni poziv za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljanje reklamnih panoa na općinama Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Trnovo
08.09.2023 Konačna Rang lista kandidata za sufinansiranje troškova izgradnje novih priključaka na distributivnu gasnu mrežu Sarajevogas-a
06.09.2023 Odluka o poništenju postupka javne nabavke
29.08.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
29.08.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
03.08.2023 ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za finansiranje/sufinanisranje projekta neprofitnih organizacija iz oblasti zaštite okoliša sredstvima Budžeta KS za 2023. godinu od 31.07.2023.
31.07.2023 JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje projekta neprofitnih organizacija iz oblasti zaštite okoliša sredstvima Budžeta KS za 2023. godinu
27.07.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
27.07.2023 Nacrt rang liste kandidata za sufinansiranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu
25.07.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
14.07.2023 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
06.07.2023 JAVNI POZIV za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na područuju Kantona Sarajevo za postavljanje reklamnih panoa na općinama Stari grad, Novo Sarajevo, Vogošća, Ilijaš i Trnovo
03.07.2023 Nacrt rang liste za sufinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo"
13.06.2023 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke I Predmet javne nabavke : „Nabavka, instaliranje i puštanje u rad automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka
13.06.2023 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke I Predmet javne nabavke : „Nabavka analizatora za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PMio, PMz,5 i PMi“
02.06.2023 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
02.06.2023 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke