Skip to main content
Please wait...
  Kontakt
  Centar za upravljanje kvalitetom zraka
  Pomoćnik ministra
  Zijada Krvavac
  Telefon
  +387 (0) 33 562-140
  Fax
  +387 (0) 33 562-177

  (Djelokrug Centra za upravljanje kvalitetom zraka)

  Centar za upravljanje kvalitetom zraka, koji ima status osnovne organizacione jedinice - sektora, učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa i općih akata; izradi i implementaciji strateških dokumenata Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka; učestvuje u unapređenju zakonskog okvira u skladu sa zakonodavstvom EU, te izradi strateških dokumenata, planova i programa na nivou Federacije BiH, uspostavljanje i održavanje jedinstvenog sistema za adekvatno upravljanje kvalitetom zraka, uključujući monitoring kvaliteta zraka u saradnji sa organizacijom odgovornom za funkcionisanje sistema, utvrđivanje stanja kvaliteta zraka, pripremanje i vođenje registara emisija i zagađivača zraka, definisanje i provedbu mjera za smanjenje emisija; vrši statističku obradu podataka, obezbjeđuje korištenje savremenih prognostičkih modela u upravljanju kvalitetom zraka, kao i drugih alata za modeliranje uticaja zagađivača, disperziju polutanata, mehanizme čišćenja atmosfere, participira u izradi stručnih podloga u oblasti zaštite zraka, aktivno učestvuje u mehanizmima koordinacije za Evropske integracije, učestvuje u integralnim poslovima zaštite zraka sa drugim komponentama okoliša kroz strategijsku procjenu uticaja planova i programa, kao i procjenu uticaja na okoliš i izdavanju okolinskih dozvola iz nadležnosti Federacije i Kantona; vrši obavještavanje javnosti i drugih zainteresovanih subjekata o kvalitetu zraka i uticaju na zdravlje, uspostavlja saradnju na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa relevantnim subjektima, predlaganju finansiranja projekata; vrši planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih ovisi obavljanje procesa u okviru Centra, analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Centra, izradu programa i izvještaja o radu Centra.

   

  Naziv sektora
  Centar za upravljanje kvalitetom zraka