Skip to main content
Please wait...
  Kontakt
  Uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove
  Direktor Uprave
  Elmedina Delić
  Telefon
  +387 (0) 33 560-434
  Fax
  +387 (0) 33 562-177
  Mail
  ugip@mkipgo.ks.gov.ba

  (Djelokrug i unutrašnja organizacija Uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove)

  1. Uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove vrši poslove koji se odnose na upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko pravnih poslova, vođenje jedinstvene evidencije imovine Kantona, vođenje registra nekretnina svih budžetskih korisnika u elektronskoj bazi i javnoj knjizi po subjektima na osnovu dostavljenih dokaza o stečenom pravu (pravnog posla, zakona i odluke organa), postupa po zahtjevu subjekta (kantonalnog organa uprave) za upis prava u zemljišnim knjigama nadležnog suda, podnosi zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole za objekte od interesa za Kanton Sarajevo, priprema materijala za Vladu Kantona Sarajevo radi utvrđivanja javnog interesa u postupku eksproprijacije, obavlja korespondenciju sa Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo, sudovima i drugim institucijama, priprema podneske u vezi sa imovinom Kantona, kao i poslove koji se odnose na izradu zakona i drugih akata iz oblasti imovinsko pravnih poslova, drugostepeno upravno rješavanje u oblasti za koju je osnovana, te vrši upravno – nadzorne i druge stručno-operativne poslove.
  2. Uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada Uprave; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo, neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Uprave; vrši izradu godišnjeg izvještaja o radu Uprave i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju, vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Uprave.
  3. Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je organizovana bez osnovnih organizacionih jedinica.

   

  Naziv sektora
  Uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove