Skip to main content
Please wait...

UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE

Fax
+387 (0) 33 562-177

(1) Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši poslove koji se odnose na upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko pravnih poslova, vođenje jedinstvene evidencije imovine Kantona, vođenje registra nekretnina svih budžetskih korisnika u elektronskoj bazi i javnoj knjizi po subjektima na osnovu dostavljenih dokaza o stečenom pravu (pravnog posla, zakona i odluke organa), postupa po zahtjevu subjekta (kantonalnog organa uprave) za upis prava u zemljišnim knjigama nadležnog suda, podnosi zahtjeve za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole za objekte od interesa za Kanton Sarajevo, priprema materijale za Vladu Kantona Sarajevo radi utvrđivanja javnog interesa u postupku eksproprijacije, obavlja korespondenciju sa Pravobranilaštvom Kantona sarajevo, sudovima i drugim institucijama, priprema podneske u vezi sa imovinaom Kantona, kao i poslove koji se odnose na izradu zakona i drugih akata iz oblasti imovinsko pravnih poslova, drugostepeno upravno rješavanje u oblasti za koju je osnovana, te vrši upravno-nadzorne i druge stručno-operativne poslove.

     (2) Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada Uprave; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo, neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Uprave; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Uprave i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Uprave.

      (3) Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je organizovana bez osnovnih organizacionih jedinica.

Naziv sektora
UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE