Skip to main content
Please wait...
  Kontakt
  Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove
  Pomoćnik ministra
  Višnja Ljubljankić
  Telefon
  +387(0)33 442-330
  Fax
  +387 (0) 33 562-177

  (Djelokrug Sektora za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove)

  Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove vrši poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; poslove koji se odnose na upravni postupak i rješavanje u drugom stepenu i po vanrednim pravnim sredstvima na rješenja Uprave za stambena pitanja, na rješenja kantonalnih urbanističko-građevinskih, komunalnih i stambenih inspektora, na rješenja općinskih urbanističko-građevinskih inspektora i komunalnih inspektora, na rješenja općinskih službi za stambena pitanja u smislu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade; korespondenciju sa Kantonalnim sudom, Vrhovnim sudom Federacije BiH i Ustavnim sudom BiH; postupa po tužbama i presudama povodom pokrenutih upravnih sporova; kontrolu svih ugovora o korištenju stana zaključenih u periodu od 01.04.1992. godine do 07.02.1998. godine i/ili obnovljenih od strane organa nadležnog za stambene poslove u skladu sa odredbama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i svih ugovora o korištenju stana zaključenih nakon 07.02.1998. godine suprotno odredbama člana 16. Zakona, uključujući i ugovore o korištenju za stanove koji su u postupku otkupa ili su već otkupljeni, vodi evidencije i dostavlja izvještaje nadležnim organima o izvršenoj kontroli ugovora; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata i nomotehničku obradu tih propisa; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.

   

  Naziv sektora
  Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove