Skip to main content
Please wait...

Propisi

Zakon

- Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" ('Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 )
- Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica ('Službene novine FBiH' Zakon )
- Zakon o vodama ('Službene novine FBiH' 70-06 )
- Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica ('Službene novine FBiH' )
- Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ('Službene novine FBiH' 6/92 8/92 16/92 13/94 9/95 3/95 )
- Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 41/08 )
- Zakon o upravnim sporovima ('Službene novine FBiH' 11/05 )
- Zakon o upravnom postupku ('Službene novine FBiH' 02/98 48/99 )
- Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 )
- Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 10/16 )
- Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo' 19/17 )
- Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' 33/03 )
- Zakon o prostornom uređenju ('Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 )
- Zakon o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH' 33/03 )
- Zakon o zaštiti prirode ('Službene novine FBiH' 66/13 )
- Zakon o vodama KS ('Službene novine Kantona Sarajevo' 18/10 )
- Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' 62/11 )
- Zakon o komunalnoj čistoći ('Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 , 43/16 , 19/17 )
- Zakon o administrativnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo' 30/01 )
- Zakon o stvarnim pravima ('Službene novine FBiH' 66/13 , 100/13 )
- Zakon o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH' 33/03 , 38/09 )
- Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 20/04 , 26/12 , 32/12 , 24/15 )
- Zakon o građevinskom zemljištu ('Službene novine FBiH' Zakon o gradjevinskom zemljistu )
- Zakon o imovini Kantona Sarajevo, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH ('Službene novine Kantona Sarajevo' 6/97 9/98 5/10 , 27/16 )
- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ('Službene novine FBiH' 39/03 22/06 43/10 )
- Zakon o upravljanju otpadom ('Službene novine FBiH' 33/03 , 72/09 , 92/17 )
- Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10-Prečišćeni tekst )
- Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ('Službene novine FBiH' 28/05 2/08 )
- Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode ('Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 )
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH' 04/10 )
- Zakon o komunalnim djelatnostima ('Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 , 43/16 , 19/17 , 10/17 )
- Zakon o zaštiti od buke ('Službene novine FBiH' 110/12 )
- Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima ('Službene novine FBiH' 11/98 38/98 19/99 )
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ('Službene novine FBiH' Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo )
- Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' ('Službene novine Kantona Sarajevo' 15/14 )

Uredba

- Tehnički uslovi za održavanje zelenih i rekreacionih površina ('Službene novine Kantona Sarajevo' 34/16 )
- Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom ('Službene novine FBiH' 97/18 )
- Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala ('Službene novine Kantona Sarajevo' 05/00 )
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH' Uredba )
- Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije ('Službene novine FBiH' 39/06 )
- Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada ('Službene novine FBiH' 38/06 )
- Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole ('Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01 , 14/02 )
- Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije ('Službene novine FBiH' Uredba )
- Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 )
- Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' Uredba )
- Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ('Službene novine FBiH' )
- Uredba o održavanju javne rasvjete ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 )
- Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 )
- Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 )
- Uredba o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš ('Službene novine Kantona Sarajevo' 32/11 )