Skip to main content
Please wait...

ODLUKU o stavljanju van snage

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za Izradu projektnog zadatka za izradu projekta za izvođenje radova otplinjavanja dijela odlagališta gdje je vršeno improvizirano odlaganje”, broj: 0511-27377/21 od 06.07.2021. godine;

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za Izradu projektnog zadatka za izradu Programa radova i realizaciju radova na testiranju funkcionalnosti postojećeg drenažnog sistema (sa obilježivačem ili bez obilježivača uz primjenu drugih metoda) sa izradom elaborata sa prijedlogom mjera sanacije za razdvajanje čistih od procjednih voda“, broj: 05-11-27378/21 od 06.07.2021. godine;

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za „Izradu projektnog zadatka za izradu dopuna i korekcija Glavnog projekta HIS Višnjica iz 1998. godine za proširenje prostora za odlaganje prema čelu deponije na površini od oko 37.000 m“ u skladu sa studijom Svjetske banke“, broj: 05-11-26447/21 od 28.06.2021. godine.

Vrsta
Obavještenja
Prilog