Skip to main content
Please wait...
Ukupno 1 - 50 od 181

Propisi

Zakon
- Zakon o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH') 33/03 (224.99 KB) , 38/09 (56.72 KB)
- Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH') 33/03 (75.26 KB)
- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ('Službene novine FBiH') 39/03 22/06 43/10 (423.15 KB)
- Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ('Službene novine FBiH') 6/92 8/92 16/92 13/94 9/95 3/95 (788.94 KB)
- Zakon o građevinskom zemljištu ('Službene novine FBiH') Zakon o gradjevinskom zemljistu (582.15 KB)
- Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica ('Službene novine FBiH')
- Zakon o prostornom uređenju ('Službene novine Kantona Sarajevo') 24/17 (225.64 KB)
- Zakon o stvarnim pravima ('Službene novine FBiH') 66/13 (471.04 KB) , 100/13 (148.23 KB)
- Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica ('Službene novine FBiH') Zakon (310.12 KB)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH') 04/10 (76.08 KB)
- Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakava" Spomenikom prirode ('Službene novine Kantona Sarajevo') 11/10 (59.34 KB)
- Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH') 62/11 (21.87 KB)
- Zakon o vodama KS ('Službene novine Kantona Sarajevo') 18/10 (147.39 KB)
- Zakon o zaštiti od buke ('Službene novine FBiH') 110/12 (145.77 KB)
- Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" ('Službene novine Kantona Sarajevo') 31/17 (221.23 KB)
- Zakon o zaštiti prirode ('Službene novine FBiH') 66/13 (459.83 KB)
- Zakon o upravljanju otpadom ('Službene novine FBiH') 33/03 (142.96 KB) , 72/09 (29.84 KB) , 92/17 (140.04 KB)
- Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ('Službene novine FBiH') 28/05 2/08 (397.55 KB)
- Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' ('Službene novine Kantona Sarajevo') 15/14 (67.12 KB)
- Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima ('Službene novine FBiH') 11/98 38/98 19/99 (195.39 KB)
- Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo') 6/10 (53.62 KB)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ('Službene novine FBiH') Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (2.15 MB)
- Zakon o administrativnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo') 30/01 (249.02 KB)
- Zakon o vodama ('Službene novine FBiH') 70-06 (482.17 KB)
- Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo') 19/17 (122.29 KB)
- Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo') 20/04 (5.31 MB) , 26/12 (39.54 KB) , 32/12 (30.37 KB) , 24/15 (29.69 KB)
- Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo') 6/10-Prečišćeni tekst (76.07 KB)
- Zakon o imovini Kantona Sarajevo, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH ('Službene novine Kantona Sarajevo') 6/97 9/98 5/10 (213.96 KB) , 27/16 (80.58 KB)
- Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo') 41/08 (57.74 KB)
- Zakon o upravnom postupku ('Službene novine FBiH') 02/98 48/99 (398.28 KB)
- Zakon o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH') 33/03 (92.96 KB)
- Zakon o upravnim sporovima ('Službene novine FBiH') 11/05 (145.19 KB)
- Zakon o komunalnim djelatnostima ('Službene novine Kantona Sarajevo') 14/16 (425.91 KB) , 43/16 (45.26 KB) , 19/17 (45 KB) , 10/17 (35.35 KB) , 20/18 (113.12 KB) , 22/19 (38.64 KB)
- Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo') 10/16 (51.36 KB)
- Zakon o komunalnoj čistoći ('Službene novine Kantona Sarajevo') 14/16 (493.79 KB) , 43/16 (45.26 KB) , 19/17 (45 KB) , 20/18 (113.12 KB) , 22/19 (38.64 KB)
Uredba
- Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ('Službene novine FBiH')
- Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo') Uredba (35.38 KB)
- Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije ('Službene novine FBiH') Uredba (752.88 KB)
- Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole ('Službene novine Kantona Sarajevo') 10/01 (2.18 MB) , 14/02 (715.34 KB)
- Uredba o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš ('Službene novine Kantona Sarajevo') 32/11 (75.17 KB)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH') Uredba (74.01 KB)
- Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala ('Službene novine Kantona Sarajevo') 05/00 (11.57 MB)
- Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom ('Službene novine FBiH') 97/18 (1.02 MB)
- Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije ('Službene novine FBiH') 39/06 (36.24 KB)
- Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvejta iz dozvole za upravljanje otpadom ('Službene novine FBiH') 31/06 (68.69 KB)
- Uredba o naknadama za plastične kese tregerice ('Službene novine FBiH') 9/14 (2.6 MB)
- Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada ('Službene novine FBiH') 38/06 (69.36 KB)
- Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda ('Službene novine Kantona Sarajevo') 22/16 (620.2 KB)
- Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo') 22/16 (804.61 KB)
- Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije ('Službene novine Kantona Sarajevo') 22/16 (1.06 MB)