Skip to main content
Please wait...

Sektor prostornog uređenja

Pomoćnik ministra
Abdulah Krivošija
Telefon
+387(0)33 562-145
Fax
+387 (0) 33 562-177

Sektor prostornog uređenja vrši poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; poslove koji se odnose na upravni postupak i rješavanje u prvom i drugom stepenu; rješavanje po vanrednim pravnim sredstvima po odlukama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine; postupa po tužbama i presudama povodom pokrenutih upravnih sporova kod Kantonalnog suda u Sarajevu; vrši korespodenciju sa Kantonalnim sudom, Vrhovnim sudom Federacije BiH i Ustavnim sudom BiH; vrši pripremanje zakonskih, podzakonskih i drugih akata kojima se reguliše oblast prostornog uređenja u Kantonu Sarajevo i oblast privremenog korištenja javnih površina; vrši nadzor nad provođenjem odredbi Zakona o prostornom uređenju KS i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, prati druge propise koji se primjenjuju u oblasti prostornog uređenja; vodi aktivnosti pripreme razvojnih planskih dokumenata, te učestvuje u pripremanju planova prostornog uređenja i njihovom usaglašavanju sa planovima prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine, učestvuje kao subjekt planiranja u pripremi, izradi i donošenju planova prostornog uređenja iz nadležnosti jedinica lokalne uprave u Kantonu Sarajevo; prati stanje u prostoru na osnovu periodičnih izvještaja općina, Grada i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; daje mišljenje po zahtjevu Federalnog ministarstva prostornog uređenja u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Federacije BiH, učestvuje u aktivnostima koje provodi Zavod za izgradnju KS na sanaciji klizišta; vodi evidenciju o stanju u prostoru za područje Kantona Sarajevo; izrađuje mjesečni i godišnji izvještaja o radu Sektora i godišnji izvještaj o upravnom rješavanju Sektora.

Naziv sektora
Sektor prostornog uređenja