Skip to main content
Please wait...

Sektor zaštite okoliša

Fax
+387 (0) 33 562-177

Sektor zaštite okoliša vrši poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uslova za održivi razvoj, zaštitu zraka, tla, vode, biljnog i životinjskog svijeta i postupanja sa otpadom; izradu prednacrta, nacrta, prijedloga i nomotehničku obradu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na zaštitu okoliša u Kantonu Sarajevu; poslove prvostepenog upravnog rješavanja u postupku izdavanja okolinskih dozvola i dozvola za upravljanje otpadom; izradu strateških planova Kantona u oblasti okoliša i učestvuje u pripremi planova od značaja za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu; praćenje i predlaganje mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša; vođenje registra zagađivača (monitoring); vođenje informacionog sistema zaštite okoliša; ocjenjivanje uslova za rad pravnih i fizičkih lica iz oblasti zaštite okoliša; ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u zaštiti okoliša; predlaganje finansiranja projekata od posebnog značaja za stanje okoliša i zaštitu područja prirodnog nasljeđa i nadzor nad realizacijom tih projekata; pruža podršku obrazovanju i unapređenju ekološke svijesti građana i podršku nevladinim ekološkim organizacijama; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.

Naziv sektora
Sektor zaštite okoliša