Skip to main content
Please wait...

Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti

Pomoćnik ministra
Amela Petrinić
Telefon
+387(0)33 560-401
Fax
+387 (0) 33 562-177

Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti vrši poslove koji se odnose na izradu nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; planiranje, predlaganje, upravljanje, analizu, izvršavanje i kontrolu procesa upravljanja projektima iz stambene oblasti; blagovremeno planira i vrši nadzor nad radom upravitelja u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade; blagovremeno planira i vrši nadzor nad radom Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe; blagovremeno planira i provodi proceduru javnih nabavki roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora; priprema analizu i planiranje potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za nesmetano odvijanje programskih aktivnosti Sektora; izrade prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora i vrši normotehničku obradu istih; vodi prvostepeni upravni postupak i izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju.

Naziv sektora
Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti;