Skip to main content
Please wait...

Sektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture

Pomoćnik ministra
Senada Dizdar
Fax
+387 (0) 33 562-177

Sektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture vrši poslove koji se odnose na izradu nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; učestvuje u poslovima koji se odnose na pripremanje i predlaganje zakonskih, podzakonskih i drugih akata koji regulišu oblast komunalnih djelatnosti i infrastrukture, poslove koji se odnose na upravni postupak i upravno rješavanje na osnovu Zakona o komunalnoj djelatnosti i Zakona o komunalnoj čistoći; vrši nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na komunalnu oblast, te daje mišljenja i sugestije za stručno regulisanje ove oblasti; vrši nadzor nad radom preduzeća koje obavljaju komunalne djelatnosti; učestvuje u realizaciji infrastrukturnih projekata na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih objekata i komunalne infrastrukture; obezbjeđuje uslove za rad i razvoj javnih preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti čiji je osnivač Kanton Sarajevo ili ima učešće u kapitalu privrednog društva, prati nivo i kvalitet obavljanja komunalnih usluga, te učestvuje u pripremi, predlaganju i provođenju mjera za unapređenje pitanja iz ove oblasti sa tehničkog i pravnog aspekta; uspostavlja i održava jedinstvene centralne baze podataka – GIS sistem od značaja za komunalnu infrastrukturu Kantona Sarajevo; sačinjava prijedlog procedura i kriterija za odabir projekata koji se finansiraju iz Budžeta, učestvuje u strateškom planiranju te monitoringu, evaluaciji i izvještavanju o realizaciji strateških dokumenata i akcionih planova iz nadležnosti Sektora; učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti i vrši nadzor nad njihovom realizacijom; učestvuje u pripremi materijala i koordinaciji članova u komisijama, podkomisijama i grupama za Evropske integracije; priprema analize i daje mišljenja o izvršenju programa i planova, analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.

Naziv sektora
Sektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture