Skip to main content
Please wait...

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove i razvojne projekte

SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE I RAZVOJNE PROJEKTE
Pomoćnik ministra
Adnan Begić
Telefon
+387(0)33 562-155
Fax
+387 (0) 33 562-177
ODJEL ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE
Šef odjeljenja
Nermina Kurtović
Telefon
+387(0)33 562-003
Fax
+387 (0) 33 562-177
ODJEL ZA RAZVOJNE PROJEKTE, EU INTEGRACIJE I NADZOR NAD POSLOVIMA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE
Šef odjeljenja
Nihad Kozlić
Telefon
+387(0)33 562-155
Fax
+387 (0) 33 562-177

(1) Sektor za ekonomsko-finansijske i razvojne projekte vrši poslove koji se odnose na izradu nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; pripreme, predlaganja i provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i infrastrukture sa ekonomsko-finansijskog aspekta, učestvuje u pripremi planova i programa za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti; učestvuje u pripremi i prati realizaciju projekata na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih objekata i infrastrukture sa finansijskog aspekta; predlaže, realizuje i nadzire aktivnosti radi obezbjeđenja uslova za rad i razvoj kantonalnih javnih preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti ili privrednih društava u kojima Kanton Sarajevo ima učešće u kapitalu; priprema i izrađuje analize, informacije, izvještaje i mišljenja te vrši druge stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti; prati nivo, obim i kvalitet komunalnih usluga te priprema, predlaže i provodi mjere za unapređenje ove oblasti sa ekonomskog aspekta; vrši kontrolu nad projektima koji se finansiraju iz vlastitih prihoda Ministarstva; vrši poslove pripreme i izrade prijedloga budžeta Ministarstva; priprema mjesečne i tromjesečne planove realizacije budžeta, kao i druge akte na osnovu kojih se izvršava budžet; prati realizaciju budžeta i kontrolu zakonitosti trošenja istog, potraživanja i obaveza; priprema naloge za izvršenje i prati njihovu realizaciju; vrši nabavku materijalno-tehničkih sredstava Ministarstva; učestvuje u ugovaranju poslova odnosno investicija koje se finansiraju sa pozicije Ministarstva; učestvuje u pripremi i realizaciji postupaka javnih nabavki koje se provode u Ministarstvu; koordinira poslove u ime svih sektora sa Ministarstvom finansija i obavlja sve druge ekonomsko-finansijske poslove iz nadležnosti Ministarstva; sarađuje sa relevantnim institucijama u procesu koordinacije; učestvuje u pripremi i izradi strateških dokumenata Kantona, sektorskih strategija te akcionih planova i vrši monitoring, evaluaciju i izvještavanje o realizaciji strateških dokumenata i akcionih planova iz djelokruga Ministarstva; vrši stručno – operativnu kontrolu nad obavljanjem poslova zajedničke komunalne potrošnje (odvođenje atmosferskih voda, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, održavanje grobalja, održavanje sistema javne rasvjete i dr.) te kontroliše fakture o izvršenim uslugama dostavljene od strane davaoca komunalne usluge; prati i analizira izvršavanje faza rada predviđenih programom rada davaoca komunalne usluge; učestvuje u izradi programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje; ostvaruje neposrednu saradnju sa drugim organima koji vrše nadzor u cilju unapređenja kontrole izvršenja ovih poslova; poslove koji se odnose na upravni postupak i rješavanje po zahtjevima u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH, učestvuje u pripremi materijala i procesima koordinacije članova u komisijama, podkomisijama i grupama za Evropske integracije; učestvuje u pripremi izvještaja po usvojenim metodologijama u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; učestvuje u praćenju implementacije Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom Evropske unije; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora i Ministarstva; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.

(2) Poslovi iz stava (1) ovog člana vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica, i to:

a) Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove vrši poslove pripreme te predlaže i provodi zakone i druge propise iz oblasti komunalnih djelatnosti i infrastrukture sa ekonomsko-finansijskog aspekta, učestvuje u pripremi planova i programa za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti; učestvuje u pripremi i prati realizaciju projekata na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih objekata i infrastrukture sa finansijskog aspekta; predlaže, realizuje i nadzire aktivnosti radi obezbjeđenja uslova za rad i razvoj kantonalnih javnih preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti ili privrednih društava u kojima Kanton Sarajevo ima učešće u kapitalu; priprema i izrađuje analize, informacije, izvještaje i mišljenja te vrši druge stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti; prati nivo, obim i kvalitet komunalnih usluga te priprema, predlaže i provodi mjere za unapređenje ove oblasti sa ekonomskog aspekta; vrši kontrolu nad projektima koji se finansiraju iz vlastitih prihoda Ministarstva; učestvuje u pripremi i realizaciji postupaka javnih nabavki koje se provode u Ministarstvu; vrši poslove pripreme i izrade prijedloga budžeta Ministarstva; priprema mjesečne i tromjesečne planove realizacije budžeta, kao i druge akte na osnovu kojih se izvršava budžet; prati realizaciju budžeta i kontrolu zakonitosti trošenja istog, potraživanja i obaveza; priprema naloge za izvršenje i prati njihovu realizaciju; vrši poslove koji se odnose na upravni postupak i rješavanje po zahtjevima u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH; vrši nabavku materijalno-tehničkih sredstava Ministarstva; učestvuje u ugovaranju poslova odnosno investicija koje se finansiraju sa pozicije Ministarstva, koordinira poslove u ime svih sektora sa Ministarstvom finansija i obavlja sve druge ekonomsko-finansijske poslove iz nadležnosti Ministarstva; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora i Ministarstva; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora i Ministarstva; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora.

b) Odjeljenje za razvojne projekte, EU integracije i nadzor nad poslovima zajedničke komunalne potrošnje vrši poslove i sarađuje sa relevantnim institucijama u procesu koordinacije, učestvuje u pripremi i izradi strateških dokumenata Kantona, sektorskih strategija te akcionih planova i vrši monitoring, evaluaciju i izvještavanje o realizaciji strateških dokumenata i akcionih planova iz djelokruga Ministarstva; vrši stručno-operativnu kontrolu nad obavljanjem poslova zajedničke komunalne potrošnje (odvođenje atmosferskih voda, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, održavanje grobalja, održavanje sistema javne rasvjete i dr.) te kontroliše izvještaje o izvršenim uslugama dostavljene od strane davaoca komunalne usluge; prati i analizira izvršavanje faza rada predviđenih programom rada davaoca komunalne usluge; učestvuje u izradi programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje; ostvaruje neposrednu saradnju sa drugim organima koji vrše nadzor u cilju unapređenja kontrole izvršenja ovih poslova; učestvuje u pripremi materijala i koordinacije članova u komisijama, podkomisijama i grupama za Evropske integracije; učestvuje u pripremi izvještaja po usvojenim metodologijama u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; učestvuje u praćenju implementacije Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom Evropske unije; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Odjeljenja; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Odjeljenja.

Naziv sektora
Sektor za ekonomsko-finansijske poslove i razvojne projekte