Skip to main content
Please wait...

Centar za upravljanje kvalitetom zraka

Zijada Krvavac
Fax
+387 (0) 33 562-177

Centar za upravljanje kvalitetom zraka, koji ima status osnovne organizacione jedinice -sektora, vrši poslove koji se odnose na politiku zaštite zraka, izradu prednacrta, nacrta i prijedloga propisa i općih akata koji se odnose na zaštitu zraka u Kantonu Sarajevu; izradu strateških dokumenata Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu s tendencijom uključivanja komponente kvaliteta zraka u sve aspekte razvoja Kantona Sarajevo, učestvuje u pripremi planova od značaja za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu; monitoring kvaliteta zraka u saradnji sa organizacijom odgovornom za funkcionisanje sistema, uspostavljanje jedinstvenog sistema upravljanja i kontrole kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo te statistička obrada podataka koji uključuje pokazatelje kvaliteta zraka, inventar emisija, rasprostiranje, zagađenost, posljedice, mehanizme samočišćenja atmosfere i prijedlog mjera, modeliranje uticaja zagađivača na emisije zagađujućih materija, predlaganje mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite zraka na osnovu svih rezultata praćenja kvaliteta zraka; saradnja sa relevantnim subjektima u procesu vođenje registra zagađivača zraka (monitoring); obavještavanje javnosti i drugih zainteresiranih subjekata o kvalitetu zraka i uticaju na zdravlje, uspostavljanje saradnje na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa relevantnim subjektima u oblasti zaštite zraka; predlaganje finansiranja projekata od posebnog značaja za stanje u oblasti zaštite zraka, vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Centra; analizira i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Centra; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Centra.

Naziv sektora
Centar za upravljanje kvalitetom zraka